تحقیق بررسی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
تحقیق با موضوع بررسی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ؛
در قالب ورد و قابل ویرایش؛


مقدمه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در BMS ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻧﺮﻣﺎل و اﺿﻄﺮاري، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، درﺟﻪ ﺧﻠﻮص و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻮا در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد :
    ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
    اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺪف از ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط زﻳﺮ :
    دﻣﺎي آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
    رﻃﻮﺑﺖ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ان از ﻧﻈﺮ ﺗﺎزه ﺑﻮدن و ﺧﻠﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
    ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
دﻳﮓ ﻫﺎي آب ﮔﺮم Hot Water Boilers
دﻳﮓ ﻫﺎي آب ﮔﺮم وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

تعداد مشاهده: 118 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:3,015 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب ورد